(inAW 2020) Prezentacje II cz. Konferencji OPEN SPACE THINKING zostaną udostępnione online począwszy od 20.03.2020 r.
Śledźcie stronę Biennale: https://inaw.pl/Konferencja-II-czesc i informacje na FB. 
Wydarzenie DOŚWIADCZANIE PRZESTRZENI (w Hevre) oraz wystawa Future in HABIT (w TYTANO) odbędą się w późniejszym terminie.  

︎ PRZEWODY W TOKUPROF. BEATA GIBAŁA-KAPECKA / nadanie tytułu profesora

PROF. RAFAŁ ZIEMBIŃSKI / nadanie tytułu profesora︎ TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

1. Stan prawny obowiązujący od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzeń wykonawczych do 1.10.2013 r. (obejmuje 2 lata tzw. okresu przejściowego od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ︎załącznik 1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 3

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 zmieniające rozporządzenie MENiS z dn. 15.01.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 4


2. Stan prawny obowiązujący od 1.10.2011 roku.
Uchwała nr WAW 0012-6-U2/14 Rady Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r, w sprawie uszczegółowienia zapisu w nowelizacji ustawy – ,,UPUBLICZNIENIE DZIEŁA” ︎załącznik 5

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ︎załącznik 6

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 7

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)- tekst ujednolicony ︎załącznik 8

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 9

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

︎załącznik 10


Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego (aktualizacja na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora) ︎załącznik 11

Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Architektury Wnętrz ︎załącznik 12

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych
Kwestionariusz osobowy ︎załącznik 13

Informacja o dotychczasowym przebiegu przewodu doktorskiego-wzór ︎załącznik 14

Oświadczenie-upublicznienie dzieła doktorskiego ︎załącznik 15

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermadia.Mark