WYDZIAŁ      KADRA      BADANIA      GALERIA STREFA      DAT      ERASMUS       REKRUTACJA      DZIEKANAT       INFO

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ 1o St. (STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA)

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 SEMESTRÓW
LIMIT PRZYJĘĆ: 26 OSÓB


PRZEBIEG EGAZMINU WSTĘPNEGO:

 • ZADANIE I 
  Przegląd i ocena prac (online)

  kandydaci w czasie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej
  14, 15, 16 czerwca 2021 (komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata)


 • ZADANIE II
  egzamin praktyczny (stacjonarnie)
  22, 23 czerwca 2021 r.
  (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)


 • ZADANIE III
  rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie)
  28, 29 czerwca 2021 r.
  (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej:

︎︎︎︎
LISTA LEKTUR
Lista lektur dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

︎︎︎︎ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Przykładowe zagadnienia dotyczące zainteresowań zawodowych oraz sprawdzające wiedzę związaną z kierunkiem studiów, omawiane z kandydatami podczas rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych:

︎︎︎︎WAŻNE TERMINY
 • REJESTRACJA ONLINE:
  25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45


 • Przesłanie dokumentów: w okresie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45
  (maturzyści 2021, po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2021 roku)  UWAGA: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 r. o godz. 23:45
  Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się zadanie II i III egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.
KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ 2o St. (STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA)

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 SEMESTRY
LIMIT PRZYJĘĆ: 26 OSÓB


PRZEBIEG EGAZMINU WSTĘPNEGO:

 • ZADANIE I
  Przegląd i ocena prac (online)

  kandydaci w czasie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej
  17, 18 czerwca 2021 (komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata)


 • ZADANIE II
  rozmowa kwalifikacyjna i egzamin teoretyczny (stacjonarnie)
  24, 25 czerwca 2021 r.
  (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej:

︎︎︎︎LISTA LEKTUR
Lista lektur dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

︎︎︎︎ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Przykładowe zagadnienia dotyczące zainteresowań zawodowych oraz sprawdzające wiedzę związaną z kierunkiem studiów, omawiane z kandydatami podczas rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych:

︎︎︎︎WAŻNE TERMINY
 • REJESTRACJA ONLINE:
  25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45


 • Przesłanie dokumentów (jeśli plik pdf przekracza 9MB  dopuszcza się podzielenie go na kilka części): w okresie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45
  (absolwenci 2021, po otrzymaniu dyplomów ukończenia studiów, dosyłają je do dnia 8 lipca 2021 roku)  UWAGA: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 r. o godz. 23:45
  Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się zadanie II i III egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ 2o St. DAT (STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM PROWADZONE WSPÓLNIE DAT)


DESIGN–ART–TECHNOLOGY (DAT)
– realizacja międzynarodowego programu kształcenia na wspólnych studiach II stopnia Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Akademii di Brera, prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu" (umowa dofinansowania nr PPI/KAT/2020/1/00003)
realizowany jest w ramach programu KATAMARAN – REALIZACJA WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18


CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 SEMESTRY
LIMIT PRZYJĘĆ: 15 OSÓBZapraszamy wszystkich chętnych kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022do udziału w rekrutacji w na kierunek architektura wnętrz studia międzynarodowe, studia stacjonarne drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: wg International Standard CLASSIFICATIONOF EDUCATION -021 (0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0288), 061 (0611, 0612, 0613, 0688) 0722, 0723, 073, 078PRZEBIEG EGAZMINU WSTĘPNEGO:


Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja w formie cyfrowej (pliki pdf) samodzielnie wykonanych prac plastycznych (10 prac, technika dowolna), prace projektowe wykonane w trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej (10 prac), pracę dyplomową wykonaną na studiach I stopnia (praca licencjacka) oraz program rozwoju w formie odrębnego pliku pdf, w którym kandydatka/kandydat opisuje planowany kierunek rozwoju, kierunki poszukiwań projektowych, zakładane efekty oraz motywuje wybór i plany. Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.


 • ZADANIE I
  Przegląd i ocena prac (online)

  kandydaci w czasie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r. przesyłają swoje prace oraz program rozwoju za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej
  14, 15 czerwca 2021 (komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata)


 • ZADANIE II
  rozmowa kwalifikacyjna i egzamin teoretyczny (stacjonarnie)
  21, 22 czerwca 2021 r.
  (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)


Punktacja: Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów.Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej:

︎︎︎︎
LISTA LEKTUR
Lista lektur dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

︎︎︎︎

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Przykładowe zagadnienia dotyczące zainteresowań zawodowych oraz sprawdzające wiedzę związaną z kierunkiem studiów, omawiane z kandydatami podczas rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych:

︎︎︎︎WAŻNE TERMINY
 • REJESTRACJA ONLINE:
  25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45


 • Przesłanie dokumentów: w okresie trwania rejestracji online.  UWAGA: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 r. o godz. 23:45Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Po dokonaniu rejestracji online kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny w wysokości 100,00 zł. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci na studia, do dnia zakończenia rejestracji online, mają obowiązek przesłać za
pośrednictwem systemu rekrutacji online następujące dokumenty:
1) skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz
z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem), jednolitych
studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego;
2) skan lub zdjęcie podpisanej ankiety osobowej z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie
danych osobowych (plik dostępny do wygenerowania po zalogowaniu się
i wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji online).
KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ 1o NSt. (NIESTACJONARNE – PŁATNE – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA)
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 SEMESTRÓW
LIMIT PRZYJĘĆ: 15 OSÓB DOLNY LIMIT PRZYJĘĆ: 8 OSÓB


PRZEBIEG EGAZMINU WSTĘPNEGO:

Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 1 lipca - 13 lipca 2021 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej.
Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej:

︎︎︎︎
LISTA LEKTUR
Lista lektur dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

︎︎︎︎WAŻNE TERMINY
 • REJESTRACJA ONLINE:
  1 lipca – 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45


 • Przesłanie dokumentów (jeśli plik pdf przekracza 9MB dopuszcza się podzielenie go na kilka części): w okresie trwania rejestracji online 1 lipca – 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45  UWAGA: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 r. o godz. 23:45.

  Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.UWAGA:
zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co tydzień w dniach czwartek – sobota.

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ 2o NSt. (NIESTACJONARNE – PŁATNE – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA)
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 SEMESTRY
LIMIT PRZYJĘĆ: 15 OSÓB DOLNY LIMIT PRZYJĘĆ: 8 OSÓB


PRZEBIEG EGAZMINU WSTĘPNEGO:

Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 1 lipca - 13 lipca 2021 r. przesyłają swoje prace oraz program rozwoju  za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej.
Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej:

︎︎︎︎LISTA LEKTUR
Lista lektur dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

︎︎︎︎WAŻNE TERMINY
 • REJESTRACJA ONLINE:
  1 lipca – 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45


 • Przesłanie dokumentów (jeśli plik przekracza  9MB dopuszcza się podzielenie go na kilka części): w okresie trwania rejestracji online 1 lipca – 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45  UWAGA: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 r. o godz. 23:45.

  Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.UWAGA:
zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co tydzień w dniach czwartek – sobota.WAW REKRUTACJA 2020/2021
SZCZEGÓŁOWE INF. NA STRONIE AKADEMII 

︎︎︎︎  ︎︎︎︎

  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
ASP KRAKÓW HUMBERTA 3, 31-121 KRAKÓW
︎︎︎(+48) 12 632 13 31
︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
WAW ASP KRK® 2021