cheap oem software

Informacje ogólne

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

 

 

1.      Stan prawny obowiązujący od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzeń wykonawczych do 1.10.2013 r. (obejmuje 2 lata tzw. okresu przejściowego od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (załącznik 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (załącznik 2)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (załącznik 3)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 zmieniające rozporządzenie MENiS z dn. 15.01.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (załącznik 4)

 

 

2.      Stan prawny obowiązujący od 1.10.2011 roku

Uchwała nr WAW 0012-6-U2/14 Rady Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r, w sprawie uszczegółowienia zapisu w nowelizacji ustawy – ,,UPUBLICZNIENIE DZIEŁA” (załącznik 5)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (załącznik 6)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (załącznik 7)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)-tekst ujednolicony (załącznik 8)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (załącznik 9)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (załącznik 10)

 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego (aktualizacja na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora) (załącznik 11)

Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Architektury Wnętrz (załącznik 12)

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych: http://www.ck.gov.pl/

Kwestionariusz osobowy (załącznik 13)

Informacja o dotychczasowym przebiegu przewodu doktorskiego-wzór (załącznik 14)

Oświadczenie-upublicznienie dzieła doktorskiego (załącznik 15)

Nadanie tytułu profesora

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA ZAKOŃCZONE

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W TOKU