Informacje ogólne

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na 2018 rok:

 

Studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia : 

Rejestracja on-line:  24.08 – 6.09.2018
Składanie dokumentów: 10 i 11.09.2018
Egzamin na studia niestacjonarne I i II  stopnia: 18.09.2018 
Ogłoszenie wyników: 21.09.2018

________________________________________________

DAT – Design, Art & Technology – międzynarodowe studia
magisterskie, niestacjonarne : 

NEW online registration: 24.08-06.09.2018
submission of documents: 10 and 11.09.2018
online review: 18.09.2018
announcement of results: 21.09.2018

________________________________________________

Studia podyplomowe:

Składanie dokumentów: 3 – 11 września 2018
Egzamin na studia podyplomowe: 13 września 2018 r.
Ogłoszenie wyników: 14 września 2018 r.

 

_____________________________________________________

Konsultacje dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury Wnętrz odbywać się będą w soboty w godzinach 10.00-14.00, w terminach od 17 lutego do 12 maja 2018 roku w budynku wydziału na ul. Humberta 3.

Harmonogram konsultacji 2018

 

studia stacjonarne I stopnia

Architektura wnętrz, studia dwustopniowe, kształcenie poprzez interdyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, wystaw i ubioru – realizowane w formie warsztatów z producentami i znanymi projektantami, działania intermedialne z prestiżowymi instytucjami kultury, wyjazdy śladami najnowszej architektury i dizajnu. W laboratoriach praktyczna nauka oprogramowania i modelowania cyfrowego, projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań materiałowych i technicznych, doskonalenie umiejętności artystycznych, praktyki i staże w firmach polskich i zagranicznych. Uzyskanie kompetencji zawodowych: architekt wnętrz, projektant mebli, tkaniny dekoracyjnej, wystaw multimedialnych i targowych oraz fashion design. Stypendia, wymiana zagraniczna, fashion startup, galeria, promocja.

 

Czas trwania studiów – 7 semestrów

Limit przyjęć – 29 osób

Uzyskany tytuł: licencjat architekt wnętrz

 

Przebieg egzaminu wstępnego:
Przegląd i ocena prac z teczki oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max 30 pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min 15 pkt).
Kandydaci prezentują samodzielnie wykonane prace artystyczne i projektowe w oryginale (6 prac w kolorze –technika dowolna, 10 prac rysunkowych) oraz portfolio zawierające dokumentację innych działań artystycznych np. projektowych, fotograficznych czy multimedialnych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. Prace prezentowane przed Komisją Rekrutacyjną powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz datowane. Komisja rozpatruje jedynie teczki, które zawierają wymaganą ilość prac.

 

 

Rejestracja online: 28 maja – 11 czerwca 2018

Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie (wynika to z przeprowadzania egzaminów wstępnych na studia stacjonarne w tym samym terminie). Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to przede wszystkim absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować. Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.
 

 
Złożenie dokumentów w dziekanacie: 12-14 czerwca 2018

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny. Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

Świadectwa dojrzałości i dyplomy do dnia 6 lipca 2018
(dotyczy : maturzyści 2018 dostarczają świadectwo dojrzałości, a dyplomanci 2018 dostarczają dyplomu kończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu).
 

 

Egzamin: 21, 22* czerwca 2018

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.
* termin uzależniony od liczby kandydatów
 

 

Ogłoszenie wyników: 10 lipca 2018

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć zobligowani są do potwierdzenia podjęcia studiów, odebrania z dziekanatu skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów w terminie do dnia 24 lipca 2018.

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „INFORMACJE OGÓLNE”

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku. W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie. Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję o przyjęciu.
Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą oni obowiązującą opłatę za egzamin).
UWAGA: Zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl.

 

aktualne informacje o rekrutacji – link do strony głównej ASP

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik 6A do uchwały rekrutacyjnej nr 24/2017

 

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
stacjonarne, studia pierwszego stopnia

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

Edyta Domska
tel. 12 632 13 31 w. 12
email: edomska@asp.krakow.pl

studia stacjonarne II stopnia

Architektura wnętrz, studia dwustopniowe, kształcenie poprzez interdyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, wystaw i ubioru – realizowane w formie warsztatów z producentami i znanymi projektantami, działania intermedialne z prestiżowymi instytucjami kultury, wyjazdy śladami najnowszej architektury i dizajnu. W laboratoriach praktyczna nauka oprogramowania i modelowania cyfrowego, projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań materiałowych i technicznych, doskonalenie umiejętności artystycznych, praktyki i staże w firmach polskich i zagranicznych. Uzyskanie kompetencji zawodowych: architekt wnętrz, projektant mebli, tkaniny dekoracyjnej, wystaw multimedialnych i targowych oraz fashion design. Stypendia, wymiana zagraniczna, fashion startup, galeria, promocja.

 

Czas trwania studiów – 4 semestrów

Limit przyjęć – 34 osoby

Uzyskany tytuł: magister sztuki /na kierunku architektura wnętrz

do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: kierunki artystyczno-projektowe.

 
 

Przebieg egzaminu wstępnego:

przegląd i ocena prac, rozmowa kwalifikacyjna (punktacja: max 30 pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min 15 pkt)

Kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej własne prace projektowe wykonane w trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, pracę licencjacką, wybrane prace plastyczne, rysunkowe i malarskie w oryginale oraz dokumentację innych działań artystycznych (w sumie 20 prac). Prace prezentowane przed Komisją powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz datowane. Komisja nie rozpatruje teczek, które nie zawierają wymaganej ilości prac. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza wiedzę kandydata w odniesieniu do kierunku studiów z zakresu historii i współczesnej architektury, architektury wnętrz i mebli na świecie i w Polsce.
 
 
Rejestracja online:  28 maja – 11 czerwca 2018

Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie (wynika to z przeprowadzania egzaminów wstępnych na studia stacjonarne w tym samym terminie).
Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to przede wszystkim absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować.
Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.

 
 
Złożenie dokumentów w dziekanacie: 12-14 czerwca 2018

(dyplomanci 2018 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu do dnia 6 lipca 2018 roku)

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.
Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.
 
 

Egzamin: 25,26* czerwca 2018 r.

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.
* termin uzależniony od liczby kandydatów

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „INFORMACJE OGÓLNE”

 
 

Ogłoszenie wyników: 10 lipca 2018

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć zobligowani są do potwierdzenia podjęcia studiów, odebrania z dziekanatu skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów w terminie do dnia 24 lipca 2018.

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku. W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie. Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą oni obowiązującą opłatę za egzamin).

UWAGA:
Zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl

 
 

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji również na stronie głównej ASP – link do strony 

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6B do uchwały rekrutacyjnej

 
 

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
stacjonarne, studia drugiego stopnia

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

Edyta Domska
tel. 12 632 13 31 w. 12
email: edomska@asp.krakow.pl

studia niestacjonarne I stopnia / ALSO STUDIES IN ENGLISH

OPIS DOTYCZY RÓWNIEŻ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM/ ALSO IN ENGLISH

 

Architektura wnętrz, studia dwustopniowe, kształcenie poprzez interdyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, wystaw i ubioru – realizowane w formie warsztatów z producentami i znanymi projektantami, działania intermedialne z prestiżowymi instytucjami kultury, wyjazdy śladami najnowszej architektury i dizajnu. W laboratoriach praktyczna nauka oprogramowania i modelowania cyfrowego, projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań materiałowych i technicznych, doskonalenie umiejętności artystycznych, praktyki i staże w firmach polskich i zagranicznych. Uzyskanie kompetencji zawodowych: architekt wnętrz, projektant mebli, tkaniny dekoracyjnej, wystaw multimedialnych i targowych oraz fashion design. Stypendia, wymiana zagraniczna, fashion startup, galeria, promocja.

 

Interior design study in English, professional preparation for working with partners from all of the world, study also for foreigners students. Practical learning of software and digital modeling in laboratories, design and implementation of the latest material and technical solutions, improvement of artistic skills, cooperation with producers and research institutions. Obtaining professional competences as interior, furnishing, exhibition, multimedia spaces designer or decorative fabric and fashion designer. Join us !

 

Czas trwania studiów – 7 semestrów,  studia prowadzone w trybie dziennym równolegle ze studiami stacjonarnymi

Limit przyjęć – 22 osoby

Dolny limit przyjęć – 8 osób

Uzyskany tytuł: licencjat / na kierunku architektura wnętrz

 
 

Przebieg egzaminu wstępnego: 

przegląd i ocena prac oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max.15 pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min.10 pkt)
Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja w formie cyfrowej (pliki pdf) własnych prac artystycznych i projektowych (6 prac w kolorze – technika dowolna, 10 prac rysunkowych) oraz dokumentacji innych działań artystycznych np. fotograficznych czy multimedialnych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.

 
 

Rejestracja online / online registration :  24.08-6.09.2018

Ważne!
Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to przede wszystkim kandydatów na studia stacjonarne, a także absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek i formę studiów na jakie chcą aplikować.
Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku. W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie. Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję o przyjęciu.
Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą oni obowiązującą opłatę za egzamin).

 
 

Złożenie dokumentów w dziekanacie / submission of documents : 10 i 11.09.2018

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny. Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

 
 

Egzamin / exam: 18.09.2018 r.

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „INFORMACJE OGÓLNE”.

 
 

Ogłoszenie wyników / announcement of results : 21.09.2018

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć zobligowani są do potwierdzenia podjęcia studiów, odebrania z dziekanatu skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów. 

UWAGA: Zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl

 
 

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji również na stronie głównej ASP – link do strony

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6C do uchwały rekrutacyjnej nr 24/2017

 
 

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
niestacjonarne, studia pierwszego stopnia

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

mgr Magdalena Aleksander
tel. 12 632 13 31 w. 13
email: maleksander@asp.krakow.pl

studia niestacjonarne II stopnia / ALSO STUDIES IN ENGLISH

OPIS DOTYCZY RÓWNIEŻ STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM/ ALSO STUDIES IN ENGLISH

 

Architektura wnętrz, studia dwustopniowe, kształcenie poprzez interdyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, wystaw i ubioru – realizowane w formie warsztatów z producentami i znanymi projektantami, działania intermedialne z prestiżowymi instytucjami kultury, wyjazdy śladami najnowszej architektury i dizajnu. W laboratoriach praktyczna nauka oprogramowania i modelowania cyfrowego, projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań materiałowych i technicznych, doskonalenie umiejętności artystycznych, praktyki i staże w firmach polskich i zagranicznych. Uzyskanie kompetencji zawodowych: architekt wnętrz, projektant mebli, tkaniny dekoracyjnej, wystaw multimedialnych i targowych oraz fashion design. Stypendia, wymiana zagraniczna, fashion startup, galeria, promocja.

 

Interior design study in English, professional preparation for working with partners from all of the world, study also for foreigners students. Practical learning of software and digital modeling in laboratories, design and implementation of the latest material and technical solutions, improvement of artistic skills, cooperation with producers and research institutions. Obtaining professional competences as interior, furnishing, exhibition, multimedia spaces designer or decorative fabric and fashion designer. Join us !

 

Czas trwania studiów – 4 semestry, studia prowadzone w trybie dziennym równolegle ze studiami stacjonarnymi

Limit przyjęć – 22 osoby

Dolny limit przyjęć – 8 osób

Uzyskany tytuł: mgr sztuki / na kierunku architektura wnętrz

do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: kierunki artystyczno-projektowe.

 
 

Przebieg egzaminu wstępnego:

przegląd i ocena prac oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max.15 pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min.10 pkt)
Kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej własne prace projektowe wykonane w trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, pracę licencjacką, dokumentację innych działań artystycznych (w sumie 20 prac) w formie cyfrowej (pliki pdf). Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.

 
 

Rejestracja online / online registration: 24.08 – 6.09.2018

Ważne!
Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to przede wszystkim kandydatów na studia stacjonarne, a także absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek i formę studiów na jakie chcą aplikować.
Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku. W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie. Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję o przyjęciu.
Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą oni obowiązującą opłatę za egzamin).

 
 

Złożenie dokumentów w dziekanacie / submission of documents: 10 and 11.09.2018

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

 
 
Egzamin / exam: 18.09.2018 r.

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 
 

Ogłoszenie wyników / announcement of results: 21.09.2018

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć zobligowani są do potwierdzenia podjęcia studiów, odebrania z dziekanatu skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów.

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „INFORMACJE OGÓLNE”

UWAGA: Zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl

 

 

Aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6D do uchwały rekrutacyjnej nr 37/2016

 

 

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
niestacjonarne, studia drugiego stopnia

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

mgr Magdalena Aleksander
tel. 12 632 13 31 w. 13
email: maleksander@asp.krakow.pl

International DAT Studies

NOWE TERMINY NABORU

NEW DATES OF REGISTRATION AND RECRIUTMENT

more information: http://datstudies.com/

 

DAT Studies – Design, Art & Technology Studies
międzynarodowe studia niestacjonarne II stopnia

Design, Art & Technology international master studies in Milan, Madrid & Cracow, you get 3 universities qualifications, you work with designers from 3 countries in 3 cities in architecture, interiors, furniture, application & space design, you can make an individual studies program, courses of professional visualizations, render and drawing, experience with augmented reality, project implementation in laboratory and cooperation with industry, participation in grants and contests, Join us for study and traveling !!

 

 

Czas trwania studiów – 4 semestry (w tym min. 2 semestry realizowane w uczelni partnerskiej w Mediolanie i w Madrycie), studia prowadzone w języku angielskim
 

Limit przyjęć – 22 osoby
 

Uzyskany tytuł:  MSc of Art / mgr sztuki / wspólny dyplom trzech uczelni ( Kraków, Mediolan, Madryt)

Specjalność:
– interior design
– new technology in design
do podjęcia studiów może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunki artystyczno-projektowe, wg International Standard CLASSIFICATION OF EDUCATION – 021 (0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0288), 061 (0611, 0612, 0613, 0688) 0722, 0723, 073, 078.

 
 

Przebieg egzaminu wstępnego:

Przegląd i ocena prac (punktacja: max.15 pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min.10 pkt)
Kandydat przedstawia on-line własne wybrane prace wykonane w trakcie studiów poprzedzających rekrutację (w sumie 20 prac). Prezentacja prac wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej wydziału. Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.

 

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
 

 

Termin składania dokumentów: 3 – 11 września 2018

godz. 10:00 – 14:00 w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Architektury Wnętrz, ul. Humberta 3

Czas trwania studiów – 4 semestry, zjazdy co dwa tygodnie (piątki i soboty)

Limit przyjęć – 18 osób

Uzyskany tytuł – świadectwo o ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie architektury wnętrz
 

 

Przebieg egzaminu Wstępnego:

Przegląd i ocena prac oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max.15 pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min.10 pkt)
-prezentacja prac lub założeń programowych uzasadniających wybór kandydata,

-rozmowa kwalifikacyjna na temat przedstawionych prac lub programu, osiągnięć, zainteresowań i doświadczeń zawodowych kandydata.
 

 

Termin egzaminu: 13 września 2018 r.
 

 
Ogłoszenie wyników: 14 września 2018 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 44 odpłatność za studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych_2013.10.01_tekst jednolity

Ankieta osob podyplomowe PDF.

Ankieta osob podyplomowe DOC.

 

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne również na stronie głównej ASP – link do strony ASP