cheap oem software

Informacje ogólne

 

BROSZURA REKRUTACJA 2019 – PDF

__________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na 2019 rok:

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:
Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac, rozmowa z kandydatem): w dniu wyznaczonym między 18 a 28 czerwca 2019 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu).

Studia stacjonarne drugiego stopnia:
Egzamin wstępny (przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna): w dniu wyznaczonym między 18 a 28 czerwca 2019 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu).

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:
Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym 18 lub 19 lipca 2019.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:
Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym 18 lub 19 lipca 2019.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim:
Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym 18 lub 19 lipca 2019.

studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim:
Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym 18 lub 19 lipca 2019.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim prowadzone wspólnie ze studiami DAT:
Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym 18 lub 19 lipca 2019.

___________________________________________________

Godziny składania dokumentów w dziekanacie 10:00 – 14:00

___________________________________________________

rekrutacja-krok-po-kroku – link

studia stacjonarne I stopnia

Architektura wnętrz, studia dwustopniowe, kształcenie poprzez interdyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, wystaw i ubioru – realizowane w formie warsztatów z producentami i znanymi projektantami, działania intermedialne z prestiżowymi instytucjami kultury, wyjazdy śladami najnowszej architektury i dizajnu. W laboratoriach praktyczna nauka oprogramowania i modelowania cyfrowego, projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań materiałowych i technicznych, doskonalenie umiejętności artystycznych, praktyki i staże w firmach polskich i zagranicznych. Uzyskanie kompetencji zawodowych: architekt wnętrz, projektant mebli, tkaniny dekoracyjnej, wystaw multimedialnych i targowych oraz fashion design. Stypendia, wymiana zagraniczna, fashion startup, galeria, promocja.

 

Czas trwania studiów – 7 semestrów

Limit przyjęć: 37 osób

Uzyskany tytuł: licencjat architekt wnętrz

Opłata rekrutacyjna: 100 zł

 

Przebieg egzaminu wstępnego:

Przegląd i ocena prac, rozmowa z kandydatem.
Kandydaci prezentują samodzielnie wykonane prace artystyczne i projektowe w oryginale (6 prac w kolorze – technika dowolna, 10 prac rysunkowych) oraz portfolio zawierające dokumentację innych działań artystycznych np. projektowych, fotograficznych czy multimedialnych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. Prace prezentowane przed Komisją Rekrutacyjną powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz datowane. Komisja rozpatruje jedynie teczki, które zawierają wymaganą ilość prac.

 

Punktacja:

Komisja maksymalnie za prezentowane prace może przyznać 24 punkty oraz 6 punktów za rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może uzyskać za całość egzaminu maksymalnie 30 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata za przegląd i ocenę prac oraz za rozmowę kwalifikacyjną łącznie minimum 15 punktów.

Ocenie podlega wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o przedstawione portfolio i teczkę z wybranymi pracami artystycznymi i projektowymi w różnych technikach. Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 15 punktów.

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny egzaminu o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przegląd i ocenę prac.

 

Ważne terminy:

Rejestracja online: 22 maja – 5 czerwca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie: 10-12 czerwca 2019 w godz. 10:00-14:00 – wykaz dokumentów – § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej (maturzyści 2019 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2019 roku). Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Egzamin wstępny: w dniu wyznaczonym między 18 a 28 czerwca 2019 r. Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz:

J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004.

R. Guidot, Design 1940–1990 wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa 1998

 

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

studia stacjonarne II stopnia

Architektura wnętrz, studia dwustopniowe, kształcenie poprzez interdyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, wystaw i ubioru – realizowane w formie warsztatów z producentami i znanymi projektantami, działania intermedialne z prestiżowymi instytucjami kultury, wyjazdy śladami najnowszej architektury i dizajnu. W laboratoriach praktyczna nauka oprogramowania i modelowania cyfrowego, projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań materiałowych i technicznych, doskonalenie umiejętności artystycznych, praktyki i staże w firmach polskich i zagranicznych. Uzyskanie kompetencji zawodowych: architekt wnętrz, projektant mebli, tkaniny dekoracyjnej, wystaw multimedialnych i targowych oraz fashion design. Stypendia, wymiana zagraniczna, fashion startup, galeria, promocja.

 

Czas trwania studiów: 4 semesty

Limit przyjęć: 34 osoby

Uzyskany tytuł: magister sztuki /na kierunku architektura wnętrz

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunki artystyczno-projektowe.

 
 

Przebieg egzaminu wstępnego:

Przegląd i ocena prac, rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat przedstawia Komisji Rekrutacyjnej własne prace projektowe wykonane w trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, pracę licencjacką, wybrane prace plastyczne – rysunkowe i malarskie w oryginale oraz dokumentację innych działań artystycznych (w sumie 20 prac). Prace prezentowane przed Komisją powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz datowane. Komisja nie rozpatruje teczek, które nie zawierają wymaganej ilości prac. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza wiedzę kandydata w odniesieniu do kierunku studiów z zakresu historii i współczesnej architektury, architektury wnętrz i mebli.

 
 Punktacja:

Komisja maksymalnie za prezentowane prace może przyznać 24 punkty oraz 6 punktów za rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może uzyskać za całość egzaminu maksymalnie 30 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata za przegląd i ocenę prac oraz za rozmowę kwalifikacyjną łącznie minimum 15 punktów.

Ocenie podlega wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o przedstawione portfolio i teczkę z wybranymi pracami artystycznymi i projektowymi w różnych technikach. Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 15 punktów.

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny egzaminu o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przegląd i ocenę prac.

 

Ważne terminy:

Rejestracja online: 22 maja – 5 czerwca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie: 10-12 czerwca 2019 w godz. 10:00-14:00 – wykaz dokumentów – § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej (maturzyści 2019 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2019 roku). Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Egzamin: w dniu wyznaczonym między 18 a 28 czerwca 2019 r. Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz:

J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004

R. Guidot, Design 1940–1990 wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa 1998

 

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

studia niestacjonarne I stopnia / ALSO STUDIES IN ENGLISH

OPIS DOTYCZY RÓWNIEŻ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM/ ALSO IN ENGLISH

 

Architektura wnętrz, studia dwustopniowe, kształcenie poprzez interdyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, wystaw i ubioru – realizowane w formie warsztatów z producentami i znanymi projektantami, działania intermedialne z prestiżowymi instytucjami kultury, wyjazdy śladami najnowszej architektury i dizajnu. W laboratoriach praktyczna nauka oprogramowania i modelowania cyfrowego, projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań materiałowych i technicznych, doskonalenie umiejętności artystycznych, praktyki i staże w firmach polskich i zagranicznych. Uzyskanie kompetencji zawodowych: architekt wnętrz, projektant mebli, tkaniny dekoracyjnej, wystaw multimedialnych i targowych oraz fashion design. Stypendia, wymiana zagraniczna, fashion startup, galeria, promocja.

 

Interior design study in English, professional preparation for working with partners from all of the world, study also for foreigners students. Practical learning of software and digital modeling in laboratories, design and implementation of the latest material and technical solutions, improvement of artistic skills, cooperation with producers and research institutions. Obtaining professional competences as interior, furnishing, exhibition, multimedia spaces designer or decorative fabric and fashion designer. Join us !

 

Czas trwania studiów: 7 semestrów,

Limit przyjęć: 15 osób

Dolny limit przyjęć: 8 osób

Uzyskany tytuł: licencjat / na kierunku architektura wnętrz

 
 

Przebieg egzaminu wstępnego: 

Przegląd i ocena prac, rozmowa kwalifikacyjna.

Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja w formie cyfrowej (pliki pdf) własnych prac artystycznych i projektowych (6 prac w kolorze – technika dowolna, 10 prac rysunkowych) oraz dokumentacji innych działań artystycznych np. fotograficznych czy multimedialnych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.

 

Punktacja:

Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów.
 

 

Ważne terminy:

Rejestracja online: 1 lipca – 14 lipca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie: 15-16 lipca 2019 w godz. 10:00-14:00 wykaz dokumentów – § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej. Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Egzamin: w dniu wyznaczonym 18 lub 19 lipca 2019 r. Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz:

J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004

 

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

studia niestacjonarne II stopnia / ALSO STUDIES IN ENGLISH

OPIS DOTYCZY RÓWNIEŻ STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM/ ALSO STUDIES IN ENGLISH

 

Architektura wnętrz, studia dwustopniowe, kształcenie poprzez interdyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, wystaw i ubioru – realizowane w formie warsztatów z producentami i znanymi projektantami, działania intermedialne z prestiżowymi instytucjami kultury, wyjazdy śladami najnowszej architektury i dizajnu. W laboratoriach praktyczna nauka oprogramowania i modelowania cyfrowego, projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań materiałowych i technicznych, doskonalenie umiejętności artystycznych, praktyki i staże w firmach polskich i zagranicznych. Uzyskanie kompetencji zawodowych: architekt wnętrz, projektant mebli, tkaniny dekoracyjnej, wystaw multimedialnych i targowych oraz fashion design. Stypendia, wymiana zagraniczna, fashion startup, galeria, promocja.

 

Interior design study in English, professional preparation for working with partners from all of the world, study also for foreigners students. Practical learning of software and digital modeling in laboratories, design and implementation of the latest material and technical solutions, improvement of artistic skills, cooperation with producers and research institutions. Obtaining professional competences as interior, furnishing, exhibition, multimedia spaces designer or decorative fabric and fashion designer. Join us !

 

Czas trwania studiów – 4 semestry,

Limit przyjęć – 15 osób

Dolny limit przyjęć – 8 osób

Uzyskany tytuł: mgr sztuki / na kierunku architektura wnętrz

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: wg International Standard CLASSIFICATION OF EDUCATION – 021 (0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0288), 061 (0611, 0612, 0613, 0688) 0722, 0723, 073, 078.

 

Przebieg egzaminu wstępnego:

Przegląd i ocena prac, rozmowa kwalifikacyjna. Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja w formie cyfrowej (pliki pdf) własnych prac projektowych wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, pracę licencjacką, wybrane prace plastyczne – rysunkowe i malarskie (w sumie 20 prac). Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.

 

Punktacja:

Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów.

 

Ważne terminy:

Rejestracja online: 1 lipca – 14 lipca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie:15-16 lipca 2019 w godz. 10:00-14:00 wykaz dokumentów – § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej. Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Egzamin: w dniu wyznaczonym 18 lub 19 lipca 2019 r. Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz:

J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004 

 

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

International DAT Studies

NEW DATES OF REGISTRATION AND RECRIUTMENT

more information: http://datstudies.com/

 

Recruitment for international studies, detailed information: 

https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-niestacjonarne/studia-drugiego-stopnia/2018-02-22-14-05-04

Rekrutacja na studia międzynarodowe, szczegółowe informacje: 

https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-niestacjonarne/studia-drugiego-stopnia/2018-02-22-14-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

DAT Studies – Design, Art & Technology Studies
międzynarodowe studia niestacjonarne II stopnia

Design, Art & Technology international master studies in Milan, Madrid & Cracow, you get 3 universities qualifications, you work with designers from 3 countries in 3 cities in architecture, interiors, furniture, application & space design, you can make an individual studies program, courses of professional visualizations, render and drawing, experience with augmented reality, project implementation in laboratory and cooperation with industry, participation in grants and contests, Join us for study and traveling !!

_________________________________________________

Duration of studies – 4 semesters

Admission limit is – 15 persons

Lower limit for admission – 8 persons

The entrance examination includes – review and evaluation of works

Important dates:

Online registration: 1 July – 14 July 2019

________________________________________________

Czas trwania studiów – 4 semestry (w tym min. 2 semestry realizowane w uczelni partnerskiej w Mediolanie i w Madrycie), studia prowadzone w języku angielskim

Limit przyjęć – 15 osób

Dolny limit przyjęć – 8 osób

Uzyskany tytuł:  MSc of Art / mgr sztuki / wspólny dyplom trzech uczelni ( Kraków, Mediolan, Madryt)

 

Przebieg egzaminu wstępnego:

Przegląd i ocena prac.

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: wg International Standard CLASSIFICATION OF EDUCATION – 021 (0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0288), 061 (0611, 0612, 0613, 0688) 0722, 0723, 073, 078.

Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja w formie cyfrowej (pliki pdf) własnych prac projektowych wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, pracę licencjacką, wybrane prace plastyczne – rysunkowe i malarskie (w sumie 20 prac). Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.

 

Punktacja:

Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów.

 

Ważne terminy:

Rejestracja online: 1 lipca – 14 lipca 2019

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
 

Rejestracja online: 19 sierpnia – 6 września 2019 r. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

9-11 września 2019 r. w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Architektury Wnętrz, ul. Humberta 3, godz. 10:00 – 14:00.

 

Wymagane dokumenty

ankieta osobowa kandydata na studia wraz z oświadczeniem ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych, Wydziałów Sztuki i Wydziałów Pedagogiki Artystycznej, Wydziałów Architektury Politechnik i innych szkół wyższych(oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)

– jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm (typu legitymacyjnego)

­

Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl

 

Termin egzaminu: 13 września 2019 r., godz. 10:00

Ogłoszenie wyników: 16 września 2019 r., godz. 14:00

 

Terminy drugiego naboru:

Rejestracja online: 14 września – 22 września 2019 r. 

Składanie dokumentów 23 września 2019 r. – 24 września 2019 r.w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Architektury Wnętrz, ul. Humberta 3, godz. 10:00 – 14:00.

Egzamin 26 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników 27 września 2019 r.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

  • prezentacja prac lub założeń programowych uzasadniających wybór kandydata
    (punktacja 0-25 punktów)
  • rozmowa kwalifikacyjna na temat przedstawionych prac lub programu, osiągnięć,
    zainteresowań i doświadczeń zawodowych kandydata
    (punktacja 0-10punktów)

Kandydat może otrzymać maksymalnie 35 punktów
(egzamin uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 15 punktów).

 

Limit przyjęć – 18 miejsc

Dolny limit przyjęć – 12 miejsc

Studia zostaną uruchomione jeśli liczba osób, które zdały pozytywnie egzamin wstępny wyniesie co najmniej 12 osób lub zostaną spełnione warunki finansowania (uruchomienie studiów na podstawie decyzji Dziekana Wydziału i po akceptacji Rektora ASP)

 

 

 

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 44 odpłatność za studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych_2013.10.01_tekst jednolity

Ankieta osob podyplomowe PDF.

Ankieta osob podyplomowe DOC.

 

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne również na stronie głównej ASP – link do strony ASP