Opis studiów

Tradycje Wydziału Architektury Wnętrz sięgają połowy XIX wieku. W trakcie kolejnych przekształceń strukturalnych i programowych Wydziału podejmowano i rozwijano zagadnienia projektowania architektury wnętrz, mebli i wystaw.   Koncepcja kształcenia na kierunku ma związek z misją Uczelni i ze strategią przyjętą przez Wydział . Opiera się na kształceniu ogólnym dotyczącym historii i teorii dyscypliny, metod projektowych, kształceniu ogólnoplastycznym i w dziedzinach pokrewnych dla architektury wnętrz. Polega na integracji dyscyplin plastycznych i technicznych tak, by zaistniały postawy twórcze charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych z różnych obszarów sztuki i nauki do celowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Program nauczania jest uzupełniony praktykami zawodowymi.   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka w odniesieniu do architektury wnętrz, mebli i ekspozycji.   Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektury wnętrz, mebli i ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym, a także do podjęcia pracy artystyczno – badawczej i popularyzatorskiej mającej na celu upowszechnianie wartości kulturowych.   Polska Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła składowe programu dydaktycznego naszego Wydziału , podkreślając różnorodność i elastyczność profilu nauczania.   Wydział realizuje także koncepcje inspirowania szeroko pojętej twórczości artystycznej będąc inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Biennale Architektury wnętrz „inAW”, różnorodnych poszukiwań twórczych i badań naukowych w kooperacji z innymi uczelniami w kraju i za granicą m.in. Interdyscyplinarne Międzyuczelniane Warsztaty Studenckie Nowa Przestrzeń z Politechniką Krakowską Wydziałem Architektury, Uniwersytetem Jagiellońskim Instytutem Socjologii, warsztaty U TOPOS z Accademią di Brera w Mediolanie i Hogeschool KASK w Gandawie. Pielęgnując tradycję jest jednocześnie nowoczesnym ośrodkiem dydaktycznym i projektowym oraz miejscem rozwoju utalentowanych artystów.

Współpraca:

Politechnika Krakowska
Abertay
HoGent
ZSP
Brera
Bunkier
KBF
Telc
UJ
Politechnika Krakowska
Abertay
HoGent
ZSP
Brera
Bunkier
KBF
Telc
UJ

Kadra:

prof. Jacek Cupryś

prof. Adam Gedliczka
prof. Andrzej Głowacki –
http://glowacki.asp.krakow.pl/
prof. Stanisława Hryń
prof. Roman Kurzawski
prof. Ewa Kutermak–Madej
prof. Elżbieta Pakuła – Kwak

prof. Jacek Siwczyński
kw. II st. Jacek Jędo prof. ASP
kw. II st. Stanisław Kluczykowski prof. ASP

dr hab. Beata Gibała–Kapecka prof. ASP
dr hab. Joanna Kubicz prof. ASP

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Wójcik prof. ASP

dr hab. Rafał Ziembiński prof. ASP –
http://ziembinski.asp.krakow.pl/

dr hab. Alicja Duzel-Bilińska ad.
dr inż. arch. Tomasz Wieja  st. wykł.

dr inż. arch. Piotr Turkiewicz
dr hab. Marek Błażucki
ad. dr hab. Marek Kordyaczny

ad. dr hab. Marek Braun
ad. dr Wojciech Kapela
ad. dr hab. Michał Misiak
ad. dr Łukasz Sarnat –

http://sarnat.pl/

ad. dr Tomasz Wesołowski
ad. dr Tomasz Westrych
as. dr hab. Magdalena Pińczyńska –
http://pinczynska.com/
as. dr Małgorzata Zbroińska-Piątek
as. dr Katarzyna Stryszowska-Winiarz
as. dr Joanna Łapińska

ad. dr hab. Anna Pyrkosz

as. dr Patrycja Ochman
dr Michał Wiśniewski

dr Sebastian Stankiewicz
dr inż. arch. Magdalena Celadyn adiunkt
mgr inż. arch. Witold Gawłowski st. wykł.

mgr inż. Janusz Laskowski
as. mgr Rafał Janiec
as. mgr Magdalena Jurkowska
as. mgr Piotr Noga
as. mgr Paweł Żelichowski
as. mgr Paweł Kutwin

as. mgr Bożena Błażewicz

as. mgr Kaja Czajczyk

as. mgr Karolina Baniowska
as. mgr Anna Hanysz

mgr Hubert Albertusiak
Paweł Ozga (obsługi informat.)
Roman Piotrowski (laborant)

 

Struktura:

Katedra Projektowania Architektury Wnętrz

Kształcenie w ramach Katedry Projektowania Architektury Wnętrz dla specjalności Projektowanie Architektury Wnętrz odbywa się na studiach I stopnia: II, III rok, IV rok – 5 semestrów zakończonych obroną pracy dyplomowej licencjackiej oraz na studiach II stopnia: I, II rok – 4 semestry zakończone realizacją pracy dyplomowej magisterskiej. Katedra realizuje również program kształcenia w zakresie architektury wnętrz dla specjalności: Projektowanie Mebli i Wyposażenia Wnętrz oraz Projektowanie Wystaw na II i III roku studiów I stopnia – 4 semestry i na I oraz II roku studiów II stopnia – 3 semestry. Studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu pracowni.

Pracownie realizują przedmiotowe cele i efekty kształcenia zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia określonymi dla kierunku „architektura wnętrz” w oparciu o autorskie koncepcje kształcenia.

Zajęcia w pracowniach prowadzą nauczyciele akademiccy o znaczącym dorobku artystyczno – projektowym i naukowo – dydaktycznym.

W wyniku procesu kształcenia studenci zdobywają umiejętności kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące korzystanie z metod projektowych i właściwych narzędzi przekazu), jak również kompetencje społeczne, niezbędne w procesie tworzenia i realizacji własnych koncepcji projektowych.

Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych

Katedra skupia w ramach swojej struktury dwie Pracownie Projektowania Wystaw, dyplomujące w zakresie specjalności, dwie Pracownie Technik Prezentacyjnych i prowadzi kształcenie w ramach przedmiotów: Media i scenografia w przestrzeni publicznej oraz Projektowanie graficzne. Zajęcia prowadzone są na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Program został zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia i tradycje nauczania w zakresie projektowania wystaw i obejmuje szeroko rozumianą problematykę wystawienniczą, wzbogaconą o aktualne zagadnienia komunikowania z wykorzystaniem multimedialnych środków wyrazu. Celem jest wykształcenie wszechstronnych i kreatywnych projektantów, gotowych tworzyć nowe idee i rozwiązania, indywidualnie oraz we współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin plastycznych, naukowych i technicznych.

Katedra Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz

Elementy wyposażenia wnętrza i meble nadają charakteru każdej przestrzeni i czynią ją użyteczną. Projektowanie mebli łączy takie dziedziny jak rzeźba , technologia i ergonomia . Projektowanie mebli wymaga umiejętności i dużej wrażliwości , a także świadomości potrzeb użytkowników. Dzięki takiemu podejściu , uczniowie w katedrze projektowania mebli wygrywają nagrody biorąc udział w wystawach i targach wzornictwa .

Katedra Nauki i Sztuki Projektowania

Katedra Nauki i Sztuki Projektowania przygotowuje studentów do skomplikowanych procesów projektowych. Wyznacza metody pozyskiwania inspiracji, pokazuje sposoby reprezentacji projektowej oraz daje realną wiedzę na temat technik budowlanych czy materiałoznawstwa. Profile pracowni wspomagają w odnalezieniu własnego języka obrazowania oraz kodowania przestrzeni.

Katedra Sztuk Pięknych

Katedra Sztuk Pięknych jako jedna z kilku rozproszonych na poszczególnych wydziałach Akademii Sztuk Pięknych spełnia ważną rolę w twórczym kształceniu przyszłych projektantów. Zadania rysunkowe, malarskie i rzeźbiarskie rozszerzają horyzonty studentów w kierunku pogłębienia wyobraźni przestrzennej, kształtowania kolorystycznego smaku, twórczego widzenia formy. Uczą kompozycji i kreatywnej odpowiedzi na zadane tematy. Są przygotowaniem do wykształcenia indywidualnego stylu projektowania. Mogą być otwarciem drugiej drogi twórczej, w której zmagania z materią malarską, rzeźbiarską i rysunkową staną się uzupełnieniem projektowania, a dla niektórych nawet drugim uprawianym zawodem.

Studia Podyplomowe

Wydział Architektury Wnętrz prowadzi studia podyplomowe w dwóch zakresach: Projektowania Architektury Wnętrz i Projektowania ubioru.

Laboratoria:

Laboratorium druku 3D

Pracownia prototypów (drukarki 3D – rapidprototyping).

 

1. Cel edukacyjny

Celem pracowni jest dopełnienie wiedzy studentów z zakresu projektowania przy użyciu programów do modelowania 3D (Blender, 3D Stuio Max, CAD/CAM). Przez możliwość fizycznego przełożenia modelu 3D z postaci cyfrowej na model przestrzenny, studenci są w stanie urealniać swoje projekty, a także zdobywać doświadczenie w przygotowywaniu modeli przestrzennych, realizowanych w technologii wydruków 3D lub przy wykorzystaniu obrabiarek CNC.

 

2. Wyposażenie

Wydział Architektury Wnętrz posiada dwie drukarki 3D, drukujące w dwóch różnych technologiach:
– Zcorp. Zprinter 310 plus (technologia wydruku 3DP)
– StrataSYS corp. Dimension 1200 BST (technologia wydruku w materiale FDM)
– Asortyment potrzebny do późniejszej obróbki wydruków.

 

3. Dostępność

Na zlecenie prowadzącego pracownię każdy student ma prawo do korzystania z całkowitego korzystania z pracowni.

drukarki3d

Ostatnio intensywne prace badawcze prowadzone są w temacie praktycznego wykorzystania cyfrowych technik modelowania i obrazowania w takich dziedzinach jak ortopedia czy traumatologia.
Dydaktycy i studenci wydziału architektury wnętrz , we współpracy z ośrodkami medycznymi, uczelniami i klinikami, , opracowują optymalne techniki i metody obrazowania i dokumentowania układu kostnego przy użyciu druku 3D . Sprzęt, drukarki proszkowe i oprogramowanie, zwyczajowo pomocne w samym modelowaniu prototypów dla obiektów designu, tutaj wykorzystano w zupełnie innej dyscyplinie, do przygotowania modeli kostnych dla testowych operacji i implantów ortopedycznych.

Laboratorium Modeli i Makiet

W przygotowaniu.

Galeria Antresola

Galeria Antresola Wydziału Architektury why i want to be a nurse practitioner essay autonomy Wnętrz znajduje się w budynku przy ulicy Humberta 3, w korytarzu wydziału. Galeria jest czynna w godzinach pracy wydziału. Galeria prezentuje najciekawsze prace studentów, organizuje wystawy pedagogówrhetorical analysis essay thesis krakowskiej ASP oraz zaproszonych artystów z innych ośrodków.