Opis studiów

Tradycje Wydziału Architektury Wnętrz sięgają połowy XIX wieku. W trakcie kolejnych przekształceń strukturalnych i programowych Wydziału podejmowano i rozwijano zagadnienia projektowania architektury wnętrz, mebli i wystaw.   Koncepcja kształcenia na kierunku ma związek z misją Uczelni i ze strategią przyjętą przez Wydział . Opiera się na kształceniu ogólnym dotyczącym historii i teorii dyscypliny, metod projektowych, kształceniu ogólnoplastycznym i w dziedzinach pokrewnych dla architektury wnętrz. Polega na integracji dyscyplin plastycznych i technicznych tak, by zaistniały postawy twórcze charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych z różnych obszarów sztuki i nauki do celowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Program nauczania jest uzupełniony praktykami zawodowymi.   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka w odniesieniu do architektury wnętrz, mebli i ekspozycji.   Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektury wnętrz, mebli i ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym, a także do podjęcia pracy artystyczno – badawczej i popularyzatorskiej mającej na celu upowszechnianie wartości kulturowych.   Polska Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła składowe programu dydaktycznego naszego Wydziału , podkreślając różnorodność i elastyczność profilu nauczania.   Wydział realizuje także koncepcje inspirowania szeroko pojętej twórczości artystycznej będąc inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Biennale Architektury wnętrz „inAW”, różnorodnych poszukiwań twórczych i badań naukowych w kooperacji z innymi uczelniami w kraju i za granicą m.in. Interdyscyplinarne Międzyuczelniane Warsztaty Studenckie Nowa Przestrzeń z Politechniką Krakowską Wydziałem Architektury, Uniwersytetem Jagiellońskim Instytutem Socjologii, warsztaty U TOPOS z Accademią di Brera w Mediolanie i Hogeschool KASK w Gandawie. Pielęgnując tradycję jest jednocześnie nowoczesnym ośrodkiem dydaktycznym i projektowym oraz miejscem rozwoju utalentowanych artystów.

Współpraca:

Politechnika Krakowska
Abertay
HoGent
ZSP
Brera
Bunkier
KBF
Telc
UJ
Politechnika Krakowska
Abertay
HoGent
ZSP
Brera
Bunkier
KBF
Telc
UJ

Kadra:

prof. Jacek Cupryś

prof. Adam Gedliczka
prof. Andrzej Głowacki –
http://glowacki.asp.krakow.pl/
prof. Stanisława Hryń
prof. Roman Kurzawski
prof. Ewa Kutermak–Madej
prof. Elżbieta Pakuła – Kwak

prof. Jacek Siwczyński
kw. II st. Jacek Jędo prof. ASP
kw. II st. Stanisław Kluczykowski prof. ASP

dr hab. Beata Gibała–Kapecka prof. ASP
dr hab. Joanna Kubicz prof. ASP

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Wójcik prof. ASP

dr hab. Rafał Ziembiński prof. ASP –
http://ziembinski.asp.krakow.pl/

dr hab. Alicja Duzel-Bilińska ad.
dr inż. arch. Tomasz Wieja  st. wykł.

dr inż. arch. Piotr Turkiewicz
dr hab. Marek Błażucki
ad. dr hab. Marek Kordyaczny

ad. dr hab. Marek Braun
ad. dr Wojciech Kapela
ad. dr hab. Michał Misiak
ad. dr Łukasz Sarnat –

http://sarnat.pl/

ad. dr Tomasz Wesołowski
ad. dr Tomasz Westrych
as. dr hab. Magdalena Pińczyńska –
http://pinczynska.com/
as. dr Małgorzata Zbroińska-Piątek
as. dr Katarzyna Stryszowska-Winiarz
as. dr Joanna Łapińska
dr Anna Pyrkosz wykł.
dr Michał Wiśniewski

dr Sebastian Stankiewicz
dr inż. arch. Magdalena Celadyn wykł.
mgr inż. arch. Witold Gawłowski st. wykł.

mgr inż. Janusz Laskowski
as. mgr Rafał Janiec
as. mgr Magdalena Jurkowska
as. mgr Piotr Noga
as. mgr Patrycja Ochman
as. mgr Paweł Żelichowski
as. mgr Paweł Kutwin

as. mgr Bożena Błażewicz

as. mgr Kaja Czajczyk

as. mgr Karolina Baniowska
as. mgr Anna Hanysz

mgr Hubert Albertusiak
Paweł Ozga (obsługi informat.)
Roman Piotrowski (laborant)

 

Struktura:

Katedra Projektowania Architektury Wnętrz

Kształcenie w ramach Katedry Projektowania Architektury Wnętrz dla specjalności Projektowanie Architektury Wnętrz odbywa się na studiach I stopnia: II, III rok, IV rok – 5 semestrów zakończonych obroną pracy dyplomowej licencjackiej oraz na studiach II stopnia: I, II rok – 4 semestry zakończone realizacją pracy dyplomowej magisterskiej. Katedra realizuje również program kształcenia w zakresie architektury wnętrz dla specjalności: Projektowanie Mebli i Wyposażenia Wnętrz oraz Projektowanie Wystaw na II i III roku studiów I stopnia – 4 semestry i na I oraz II roku studiów II stopnia – 3 semestry. Studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu pracowni.

Pracownie realizują przedmiotowe cele i efekty kształcenia zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia określonymi dla kierunku „architektura wnętrz” w oparciu o autorskie koncepcje kształcenia.

Zajęcia w pracowniach prowadzą nauczyciele akademiccy o znaczącym dorobku artystyczno – projektowym i naukowo – dydaktycznym.

W wyniku procesu kształcenia studenci zdobywają umiejętności kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące korzystanie z metod projektowych i właściwych narzędzi przekazu), jak również kompetencje społeczne, niezbędne w procesie tworzenia i realizacji własnych koncepcji projektowych.

Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych

Katedra skupia w ramach swojej struktury dwie Pracownie Projektowania Wystaw, dyplomujące w zakresie specjalności, dwie Pracownie Technik Prezentacyjnych i prowadzi kształcenie w ramach przedmiotów: Media i scenografia w przestrzeni publicznej oraz Projektowanie graficzne. Zajęcia prowadzone są na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Program został zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia i tradycje nauczania w zakresie projektowania wystaw i obejmuje szeroko rozumianą problematykę wystawienniczą, wzbogaconą o aktualne zagadnienia komunikowania z wykorzystaniem multimedialnych środków wyrazu. Celem jest wykształcenie wszechstronnych i kreatywnych projektantów, gotowych tworzyć nowe idee i rozwiązania, indywidualnie oraz we współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin plastycznych, naukowych i technicznych.

Katedra Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz

Elementy wyposażenia wnętrza i meble nadają charakteru każdej przestrzeni i czynią ją użyteczną. Projektowanie mebli łączy takie dziedziny jak rzeźba , technologia i ergonomia . Projektowanie mebli wymaga umiejętności i dużej wrażliwości , a także świadomości potrzeb użytkowników. Dzięki takiemu podejściu , uczniowie w katedrze projektowania mebli wygrywają nagrody biorąc udział w wystawach i targach wzornictwa .

Katedra Nauki i Sztuki Projektowania

Katedra Nauki i Sztuki Projektowania przygotowuje studentów do skomplikowanych procesów projektowych. Wyznacza metody pozyskiwania inspiracji, pokazuje sposoby reprezentacji projektowej oraz daje realną wiedzę na temat technik budowlanych czy materiałoznawstwa. Profile pracowni wspomagają w odnalezieniu własnego języka obrazowania oraz kodowania przestrzeni.

Katedra Sztuk Pięknych

Katedra Sztuk Pięknych jako jedna z kilku rozproszonych na poszczególnych wydziałach Akademii Sztuk Pięknych spełnia ważną rolę w twórczym kształceniu przyszłych projektantów. Zadania rysunkowe, malarskie i rzeźbiarskie rozszerzają horyzonty studentów w kierunku pogłębienia wyobraźni przestrzennej, kształtowania kolorystycznego smaku, twórczego widzenia formy. Uczą kompozycji i kreatywnej odpowiedzi na zadane tematy. Są przygotowaniem do wykształcenia indywidualnego stylu projektowania. Mogą być otwarciem drugiej drogi twórczej, w której zmagania z materią malarską, rzeźbiarską i rysunkową staną się uzupełnieniem projektowania, a dla niektórych nawet drugim uprawianym zawodem.

Studia Podyplomowe

Wydział Architektury Wnętrz prowadzi studia podyplomowe w dwóch zakresach: Projektowania Architektury Wnętrz i Projektowania ubioru.

Pracownia Projektowania Tkaniny i Ubioru

dr Anna Pyrkosz

mgr Anna Hanysz

 

W roku akademickim 2017/2018 uruchomiona zostanie specjalność: Projektowanie Tkaniny i Ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dzięki dofinansowaniu NCBiR w ramach programu POWER.

Absolwenci specjalności uzyskają tytuł magistra sztuki oraz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w obszarze kształcenia sztuka o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura wnętrz w specjalności projektowanie tkaniny i ubioru.

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców krakowskiego ASP oraz wybitnych specjalistów z dziedziny.  Program studiów oparty będzie na interdyscyplinarnych działaniach projektowych (m.in. w zakresie: tkanina eksperymentalna, ubiór unikatowy) oraz zakłada aktywną współpracę z przedstawicielami przemysłu.

Nowo powstała specjalność swoją genezę ma w Otwartej Pracowni Projektowania Ubioru funkcjonującej dotychczas jako pracownia wolnego wyboru.

 

Fanpage na Facebooku – link

 

REJESTRACJA ONLINE od 22 maja do 5 czerwca 2017 na stronie:    http://rekrutacja.asp.krakow.pl           

 

WIĘCEJ INFORMACJI:                       

https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/rekrutacja-krok-po-kroku

https://www.asp.krakow.pl/index.php/kandydaci/studia-stacjonarne/studia-drugiego-stopnia/kierunek-architektura-wntrz?lang=pl

 

 

www.dreamsart.pl

 

 

ARCHIWUM – zobacz więcej :

Otwarta Pracownia Projektowania Ubioru powstała w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Sztuka Przedsiębiorcza – rozwój współpracy z przedsiębiorstwami jako element programu rozwoju Uczelni, 4.1.1, w którym Akademia Sztuk Pięknych brała udział. Jej celem było wypracowanie rozwiązań i metod pracy niezbędnych do utworzenia w strukturze Uczelni jednostki dydaktycznej oferującej kształcenie w tej dziedzinie.

Obecnie Otwarta Pracownia Projektowania Ubioru funkcjonująca na Wydziale Architektury Wnętrz realizuje program dydaktyczny poszerzony o praktyczne specjalistyczne zajęcia mające kształcić przyszłych projektantów świadomych zachodzących we współczesnym świecie zmian.

Założeniem Pracowni jest zaangażowanie potencjału twórczego studentów, ich uwarunkowań do kreatywnego myślenia, samodzielnego pogłębiania wiedzy i zdobywania doświadczeń w celu jak najlepszego przygotowania do pracy zawodowej w dziedzinie szeroko pojętego projektowania ubioru. Proponując różnorodne metody kształcenia, współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi, przemysłem, wymianę doświadczeń, Pracownia pragnie zaoferować zdobycie wysokich kwalifikacji do realizowania działań artystycznych w różnych obszarach projektowych.

Pracownia kładzie nacisk na praktyczny aspekt kształcenia, chcąc dać studentom możliwość pracy nie tylko z wyspecjalizowaną kadrą dydaktyczną, ale też z przedstawicielami sfery produkcyjnej. Mając na uwadze znaczenie praktycznej strony procesu projektowego, Pracownia zapewnia zaplecze techniczno-materiałowe niezbędne do realizacji prac, dąży do stworzenia miejsca, w którym zaangażowanie, kreatywność i młodzieńczy zapał spotykają się z wiedzą, doświadczeniem i rzetelnym rzemiosłem.

Usytuowanie Pracowni przy Wydziale Architektury Wnętrz definiuje jej działania wychodzące poza określony z definicji zakres. Szeroko rozumiana ekologia, zrównoważone projektowanie, Fair trade, nowe technologie w produkcji tkanin i projektowaniu, inspiracje, wpływy, tendencje, psychologia mody, VM, wystawiennictwo, a także tkanina architektoniczna, scenografia, kostium – to tylko wybrane przykłady zakresu działania Otwartej Pracownia Projektowania Ubioru

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

19 kwietnia w Galerii Look Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbył się  wernisaż wystawy Pracowni Projektowania Tkaniny i Ubioru połączony z wystawą prac kierownika pracowni dr Anny Pyrkosz i asystentki mgr Anny Hanysz.

Na ekspozycji prezentowane są projekty ubiorów zrealizowane przez studentów Pracowni będące wynikiem współpracy Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z przedsiębiorstwem produkcyjnym LPP S.A. Kolekcję wraz z projektantami LPP S.A. Katarzyną Ryś i Łukaszem Smołą tworzyło 7 studentek: Agnieszka Białek, Anna Hanysz, Joanna Jasek, Joanna Klimasz, Lidia Matras, Marta Mosiołek, Monika Sosnowska i Izabela Śliwa. Kolekcja 10 sylwetek obejmuje 24 modele ubiorów damskich na sezon wiosna/lato 2017.

Kolekcja „lato’17” zaprojektowana przez Annę Hanysz to 9 sylwetek obejmujących 14 modeli letnich ubiorów damskich. W kolekcji wykorzystano 100 % bawełnę poddaną barwieniu, efektom zagniecenia tkaniny oraz len i skórę naturalną. Kolorystyka bieli skontrastowana została z morskim błękitem.

Kolekcja autorstwa dr Anny Pyrkosz, to prezentacja kilkunastu modeli ubiorów, których forma została zbudowana na bazie elementu kwadratu. Tkaniny użyte do kolekcji to 100% bawełna, len oraz konopie, prezentujące możliwości ich wykorzystania dzięki zastosowaniu najnowszych technologii. Powstałe w wyniku zastosowania przetworzonych tkanin sylwetki, utrzymane są w monochromatycznej kolorystyce.

Wszystkie tkaniny wykorzystane w trzech kolekcjach są wynikiem badań, prób i doświadczeń na materiałach pochodzenia naturalnego (100%) takich jak: bawełna, len i konopie, poddanych innowacyjnym procesom wykańczalniczym.

Wystawę oglądać można do 5 maja 2017r. w Galerii Look (Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, II piętro).

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10.03.2017 naszymi gośćmi byli Mariusz Przybylski i Małgorzata Czudak, którzy poprowadzili warsztaty „Inspiracja tradycją i rzemiosłem”. Wyjątkowe miejsce warsztatów- magazyn kostiumów Teatru Słowackiego przy ul. Radziwiłłowskiej z pewnością było dodatkową inspiracją dla naszych studentów. Dziękujemy za świetne warsztaty projektantom oraz Teatrowi im. J.Słowackiego w Krakowie za możliwość organizacji warsztatów we wspaniałej przestrzeni Domu Rzemiosł. 

http://domrzemiosl.pl

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Udział Otwartej Pracowni Projektowania Ubioru Wydziału Architektury Wnętrz na Warsaw Fashion Week. Pracownia znalazła się na liście finalistów konkursu Young Fashion Award 2016.Podczas pokazu zaprezentowała kolekcję ubiorów zrealizowaną przez studentki pracowni: Annę Hanysz, Izabellę Śliwę, Joannę Jasek oraz Martę Mosiołek.

fb1 fb2

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniach 4, 5 marca 2016 roku miały miejsce w gmachu Akademii przy pl. Matejki warsztaty projektowania ubioru. Tym razem Otwarta Pracownia Projektowania Ubioru zaprosiła współpracującą już z pracownią od początku, Panią dr hab. Małgorzatę Czudak prof. ASP w Łódzi oraz projektanta mody Łukasza Jemioła. Tematem warsztatów był KONTRAST. Efekty prac studentów zostały ocenione na tyle wysoko, że zarówno prowadzący jak i obecny ( gościnnie) przedstawiciel wydawnictwa ELLE , postanowili zamieścić informację o warsztatach na swoich stronach facebook.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
W kwietniu 2015 r Otwarta Pracownia Projektowania Ubioru zaprosiła Tomasza Ossolińskiego znanego i cenionego projektanta mody do przeprowadzenia warsztatów. Przeprowadzone pod okiem mistrza dwudniowe warsztaty zatytułowane „ Kraków w formie /ubioru”, dały studentom możliwość pierwszej konfrontacji z projektowaniem przestrzennej formy jaką jest ubiór.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Od 12 do 15 listopada 2015 na największej w Polsce imprezie poświęconej projektowaniu ubioru Fashion Philosophy Fashion Week Poland w Łodzi, Wydział Architektury Wnętrz był reprezentowany przez Otwartą Pracownię Projektowania Ubioru. Duże zainteresowanie ze strony odwiedzających oraz nawiązane kontakty, dają nadzieję na owocną współpracę na przyszłość.

 

galeria fotografii

 

Laboratoria:

Laboratorium druku 3D

Pracownia prototypów (drukarki 3D – rapidprototyping).

 

1. Cel edukacyjny

Celem pracowni jest dopełnienie wiedzy studentów z zakresu projektowania przy użyciu programów do modelowania 3D (Blender, 3D Stuio Max, CAD/CAM). Przez możliwość fizycznego przełożenia modelu 3D z postaci cyfrowej na model przestrzenny, studenci są w stanie urealniać swoje projekty, a także zdobywać doświadczenie w przygotowywaniu modeli przestrzennych, realizowanych w technologii wydruków 3D lub przy wykorzystaniu obrabiarek CNC.

 

2. Wyposażenie

Wydział Architektury Wnętrz posiada dwie drukarki 3D, drukujące w dwóch różnych technologiach:
– Zcorp. Zprinter 310 plus (technologia wydruku 3DP)
– StrataSYS corp. Dimension 1200 BST (technologia wydruku w materiale FDM)
– Asortyment potrzebny do późniejszej obróbki wydruków.

 

3. Dostępność

Na zlecenie prowadzącego pracownię każdy student ma prawo do korzystania z całkowitego korzystania z pracowni.

drukarki3d

Ostatnio intensywne prace badawcze prowadzone są w temacie praktycznego wykorzystania cyfrowych technik modelowania i obrazowania w takich dziedzinach jak ortopedia czy traumatologia.
Dydaktycy i studenci wydziału architektury wnętrz , we współpracy z ośrodkami medycznymi, uczelniami i klinikami, , opracowują optymalne techniki i metody obrazowania i dokumentowania układu kostnego przy użyciu druku 3D . Sprzęt, drukarki proszkowe i oprogramowanie, zwyczajowo pomocne w samym modelowaniu prototypów dla obiektów designu, tutaj wykorzystano w zupełnie innej dyscyplinie, do przygotowania modeli kostnych dla testowych operacji i implantów ortopedycznych.

Laboratorium Modeli i Makiet

W przygotowaniu.

Galeria Antresola

Galeria Antresola Wydziału Architektury Wnętrz znajduje się w budynku przy ulicy Humberta 3, w korytarzu wydziału. Galeria jest czynna w godzinach pracy wydziału. Galeria prezentuje najciekawsze prace studentów, organizuje wystawy pedagogów krakowskiej ASP oraz zaproszonych artystów z innych ośrodków.