dr hab. inż. arch. Magdalena Celadyn, prof. ASP

W swoich projektach architektonicznych i pracach konceptualnych analizuje problem integracji obiektów architektonicznych oraz ich wewnętrznych przestrzeni, w kontekście technik projektowych służących uzyskaniu ich zgodności formalnej, efektywności funkcjonalnej, integralności estetycznej i sprawności środowiskowej. Jej prace badawcze koncentrują się na implementacji paradygmatu zrównoważenia środowiskowego do projektowania architektonicznego wnętrz, w tym analizie jego wpływu na kształtowanie konstytutywnych komponentów wnętrza architektonicznego. Badania, skierowane na prośrodowiskową metodologię projektowania architektonicznego wnętrz, uwzględniają aplikację technik projektowych i narzędzi opartych na rezultatach badan naukowych, w tym systemach wielokryterialnej ewaluacji środowiskowej wnętrz. Włączenie zaawansowanych technik budowlanych jest rozważane w kontekście komponentów wnętrza traktowanych jako struktury przestrzenne służące optymalizacji sprawności środowiskowej wnętrza, w tym stymulacji efektywności materiałowej i kontroli parametrów jakościowych wnętrza. Prace badawcze, wskazując konieczność synergii działań projektowych o charakterze mechanistycznym i zorientowanych na osiągnięcie celów środowiskowych metodami i technikami z zakresu projektowania pasywnego, analizują aktywację  środowiskową komponentów wnętrza i przypisaną im rolę instrumentów pasywnego projektowania architektonicznego wnętrz.
In her architectural projects and conceptual works, she explores the problem of the integration of architectural object and their inner spaces, with regard to the selection of design techniques to accomplish their formal consistency, functional effectiveness, aesthetical integrity and environmental performance. Her research concentrates on the implementation of the sustainability paradigm into the internal built environment, and its impact on forming of constitutive interior components. These studies address the pro-environmental methodology of interior architectural design, including the application of design techniques and tools based on the results of scientific research, as systems of multi-criterial environmental evaluation. The inclusion of advanced building techniques and technologies is investigated in the context of design of interior components as objects to optimize environmental performance of inner spaces, accomplished with the efficiency of resources or adjustment of indoor environmental quality parameters. The research, indicating the purposefulness of synergy between the mechanistic and environment-oriented formal solutions to achieve energy effectiveness and high environmental performance, discusses the environmental activation of interior components taking the role of instruments of passive architectural design. This approach is to strengthen the position of the interior architecture discipline within the integrative design model.

ProjektyPublikacje:

M.Celadyn, 2023. Projektowanie biofilne komponentów wnętrza architektonicznego w realizacji postulatów  zrównoważenia środowiskowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz,12, ISSN 2658-2619, DOI: 10.21008/j.2658-2619.2023.12.14.
M. Celadyn, W. Celadyn, 2022. Apparent destruction architectural design for the sustainability of building skins. Buildings, 12, 8, ISSN 2075-5309, DOI: 10.3390/buildings1208122,.  
M. Celadyn, W. Celadyn, 2021. Application of Advanced Building Techniques to Enhance Environmental Performance of Interior Components. Buildings, 11, 7, ISSN 2075-5309, OI:10.3390/buildings11070309.
M. Celadyn, 2020. Environmental contextualization in defining interior components’ eco-aesthetics. Architecture Papers of the Faculty of Architecture Slovak University of Technology ALFA, 1, ISSN 2644-7177.            
M. Celadyn, 2020. Interior architectural design for pro-environmental behavior. World Transactions on Engineering and Technology Education, 18, 3, ISSN 1328-3154.
M. Celadyn, 2020. Integrative Design Classes for Environmentally Sustainable Interior Design, Sustainability, 12, 18, ISSN 2071-1050, DOI: 10.339/su.12187383.
M. Celadyn, 2020.  Komponenty wnętrza architektonicznego w środowiskowo zrównoważonym projektowaniu. Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków, ISBN 978-83-66054-99-8.
M. Celadyn, 2019. Resource-efficient sustainable design as a leading interior design guideline. Global Journal of Engineering Education, 21, 2, ISSN 1328-3154.
M. Celadyn, 2019. Green Building Awards as a tool for building knowledge of sustainable design of interiors. World Transactions on Engineering and Technology Education, 17, 3, ISSN 1446-2257.
T. Gaczoł, M. Celadyn, 2019. Basic drawings as primary material for teaching natural balanced ventilation systems. World Transactions on Engineering and Technology Education, 17, 4, ISSN 1446-2257.
M. Celadyn, 2019. Interior architectural design for adaptive reuse in application of environmental sustainability requirements. Sustainability, 11, 14, ISSN 2071-1050, DOI: 10.3390/su11143820.
M. Celadyn, 2018. The use of visuals in environmentally responsible interior design. World Transactions on Engineering and Technology Education, 16, 3, ISSN 1446-2257.
M. Celadyn, 2018. Adaptive reuse design method in a sustainable interior design model. World Transactions on Engineering and Technology Education, 16, 4, ISSN 1446-2257.
M. Celadyn, 2018. Environmental activation of inner space components in sustainable interior design. Sustainability,10, 6, ISSN 2071-1050, DOI:10.3390/su10061945.
M. Celadyn, 2018. Design for adaptive reuse in environmentally responsible interiors. Architecturae et Artibus, 10, 2(36), ISSN 2080-9638.
M. Celadyn, 2018. Adaptive reuse in environmentally sustainable interior design. Conference proceedings IInd International Conference on Sustainability, Human Geography and Environment ICSHGE 2018, G. Cirella (red.) Polo Publishing Co., Gdańsk University Press, ISBN 978-83-952699-1-2. I. 4.1050.
M. Celadyn, 2017. Multi-criterial evaluation in education of environmentally responsible interior design. Global Journal of Engineering Education, 19, 3, ISSN 1328-3154.
M. Celadyn, 2017. Environmental sustainability considerations in an interior design curriculum. World Transactions on Engineering and Technology Education, 15, 4, ISSN 1446-2257.
M. Celadyn, 2017. Zrównoważone środowiskowo wnętrza biurowe. Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków, ISBN 978-83-65570-59-8.
M. Celadyn, 2017. The inner space elements in shaping indoor environment quality parameter. Integracja Sztuki i Nauki w Architekturze i Urbanistyce, G. Rzepecki (red.) Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, V, 1, ISBN 978-83-65603-35-7.
M. Celadyn, 2016. Daylighting in sustainable design of office interiors. Architecture Civil Engineering Environment ACEE, 9, 4, ISSN 1899-0142.       
M. Celadyn, 2016. Inner space elements in environmentally responsible interior design education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 14, 4, ISSN 1446-2257.
M. Celadyn, 2016. Energia w kształtowaniu wnętrz architektonicznych. Self/ie Design it, B. Gibała-Kapecka (red.), Kraków: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ISBN 978-83-64448-80-5.
M. Celadyn, 2014. Bunkier Sztuki-dialektyka przestrzeni ekspozycyjnej. Space re-loading. Nowa przestrzeń-miejsca w mieście, B. Gibała-Kapecka (red.), Kraków: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ISBN 978-83-84448-04-1.


  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Humberta 3 31-121 Kraków
︎︎︎(+48) 12 632 13 31

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022